Công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học

9

Công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học  – Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học là sách tổng hợp trình bày các công thức giải nhanh, các phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học hữu cơ và vô cơ được trình bày dễ hiểu, chi tiết. Mời các em học sinh tham khảo.

Công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học

Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học bao gồm 2 chương.

  • Chương 1 Giới thiệu các phương pháp cùng bài tập điển hình, minh họa
  • Chương 2 Bài tập vận dụng và đáp án cuối trang

Nội dung cụ thể

Chương 1: Các công thức giải nhanh trong Hóa học

1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no

Số đồng phân ancol CnH2n+2O = 2n – 2 (1 < n < 6)

Ví dụ 1: Có bao nhiêu ancol no đơn chức là đồng phân của nhau, công thức phân tử lần lượt là C3H8O, C4H10O, C5H12O?

Bài giải:

Số đồng phân ancol C3H8O: 23 – 2 = 2

C4H10O: 24 – 2 = 4.

C5H12O: 25 – 2 = 8

2. Công thức tính số đồng phân andehit đơn chức no

Số đồng phân andehit CnH2nO = 2 n-3 (2 < n < 7)

Ví dụ 2: Có bao nhiêu andehit đơn chức là đồng phân cấu tạo của nhau, công thức phân tử lần lượt là C4H8O, C5H10O, C6H12O?

Số đồng phân C4H8O: 24-3 = 2

C5H10O: 25-3 = 4

C6H12O: 26-3 = 8

Công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả