Giáo trình tự học FoxPro

9

Foxpro là một công cụ phát triển ngôn ngữ lập trình, nó sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng của Microsoft, bộ tài liệu này bao gồm cả phần lý thuyết và bài tập để bạn dễ dàng ôn tập lại những kiến thức mình vừa học được.

FoxPro Giáo trình tự học FoxPro

Bài 1: Tạo tệp CSDL
Bài 2:
Nhập và sửa nội dung bản ghi
Bài 3: Quản lý cấu trúc tệp và bản ghi
Bài 4: Quản lý các tệp
Bài 5: Tìm kiếm tuần tự – Sắp xếp vật lý trên CSDL
Bài 6: Sắp xếp theo tệp chỉ số
Bài 7: Sắp xếp theo tệp chỉ số (tiếp)
Bài 8: Đặt lọc và tính toán trên CSDL
Bài 9: Làm việc với nhiều CSDL
Bài 10: Câu lệnh truy vấn có cấu trúc SQL
Phụ lục A: Các lệnh thường dùng
Phụ lục B: Các hàm xử lý CSDL thường dùng

download Giáo trình tự học FoxPro

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả