Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9

4

Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9                              và kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả