Tài liệu các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

2

Thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ đươc gọi là đối tượng (Object hoạc Entity). Đối tượng vẽ có thể là hình đơn (point, line, arc, circle, ray…) Không thể dùng lệnh Explode để phân rã thành hình nhỏ nữa, hay là một hình phức (pline, polygon…) có thể phân rã thành các hình đơn nhỏ hơn.

autocad150 Tài liệu các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả