Tài liệu hướng dẫn bảo mật thông tin

4

Tác giả: Hà Thị Thanh – Nguyễn Văn Tảo

  • Chương 1: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin
  • Chương 2: Các phương pháp mã hóa cổ điển
  • Chương 3: Chuẩn mã dữ liệu DES (Data Encryption Standard)
  • Chương 4: Mật mã công khai
  • Chương 5: Các sơ đồ chữ kí số

download Tài liệu hướng dẫn bảo mật thông tin

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả